Tüzük

Pertevniyal Lisesinden Yetişenler Derneği Tüzüğü

 

PERTEVNİYAL LİSESİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde    1-   Pertevniyal Lisesinden Yetişenler Derneği adı ile bir dernek kurulmuştur.

                       Derneğin şubesi yoktur.

Madde    2-   Derneğin merkezi İstanbul’dur.

 

DERNEĞİN AMACI

Madde    3-      Derneğin amacı Pertevniyalliler arasında tanışma, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, lise ile manevi bağlarını sürdürmek ve yaşatmaktır. 

 

DERNEĞİN YAPACAĞI İŞLER

Madde   4-         Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

 1. Üyelerini bir araya getirerek tanışmalarını ve sık sık görüşmelerini sağlamak için lokaller açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek , işletmek,
 2. Yemekli ve yemeksiz toplantılar, çaylar, geziler, müsamereler, konferanslar, kurslar,eğitim programları ve dersler düzenlemek,
 3. Lise , spor kulubü ve Pertevniyal adini tasiyan diger kurumlar  ile işbirliği yaparak Pertevniyal adını ülke çapında duyurmak,
 4. Lisemizde yada lisemiz mezunu olup yüksek okullarda öğrenimini sürdüren başarılı öğrenciler ile yoksul öğrencileri gözetmek, giydirmek, gerekli yardımları yapmak,  karşılıksız burslar vermek,
 5. Lise ile işbirliği yaparak öğrenciler arasında yarışmalar düzenlemek, teşvik armağanları dağıtmak,
 6. Çalışmaları duyurucu Dergi, Bülten ve albümler yayınlamak
 7. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,
 8. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 9. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 10. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, gerekli izinleri alarak yardım kampanyaları düzenlemek ve bunun için nakdi ve ayni bağış toplamak
 11. k)   Dernek üyeleri ve Pertevniyal Lisesi     Mezun ve Mensupları arasında   dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, bu amaçla gerekli organizasyonları ve aktiviteleri yapmak, kampanyalar düzenlemek, karşılıksız ekonomik yardım sağlamak,

Gibi konularda sosyal ihtiyaçları karşılamak için çalışmalarda bulunur.

Madde    5-         Dernek amacının dışında başka bir konu ile ve özellikle siyasetle  uğraşamaz.

 

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde    6-   Derneğin kurucuları, T.C. Uyruklu, ad ve soyadları ile adresleri aşağıda yazılı kişilerdir.

Hikmet Turgut SÖĞÜTLÜ  

Avukat

Burhan GÜNGÖR

Avukat

Nejat SEYHAN    

Avukat

Fuat ALTINOK   

Kimya Y. Mühendisi

M. Lütfü ONUR

Avukat

Behiç BESLER   

Fabrikatör

Ömer BERK  

Em. Hesap  Uzmanı

Ahmet KAPLANOĞLU

Serbest

Rıdvan ERİŞ   

Avukat

 

UYE OLMA ŞARTLARI

Madde    7-      Dernek üyeleri ASLİ ve FAHRİ olmak üzere ikiye ayrılırlar

ASLİ  ÜYE ; Derneğe asli üye olabilmek için;

a)   18 yaşını bitirmiş olmak,

b)   Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,

c)   Derneklere üye olmalari yasalarla yasaklanmamış olmak,

d)   Pertevniyal Lisesi mezunu yada öğreniminin bir kısmını Pertevniyal lisesinde yapmış olmak, lazımdır

 

FAHRİ ÜYE, Pertevniyal lisesinin eğitim hayatına girdiği günden itibaren lisede görev almış bütün öğretmenler, yöneticiler ve derneğe yakın ilgi gösterip yardımda bulunan kişiler gerekli şartları haiz olmak kaydıyla derneğe fahri üye kabul edilirler.

 

Madde    8- Derneğe üye olmak isteyenler, dernek tüzüğü ve yönetmeliklerde yazılı amacı benimsediğini, bu konuda üzerine düşen görevleri yerine getireceğini, belli bir yıllık aidatı ödemeyi yükümlendiğini belirten üyelik formunu doldurup imzalayarak  ve  giriş aidatını ödemek suretiyle yönetim kurula başvururlar.

Yönetim kurulu isteği inceleyerek engeç otuz gün içinde karara bağlar ve neticesini talepte buluna-na bildirir.

Üyeliği kabul edilenler dernek içi faaliyetlerde eşit haklara sahiptir.

 

GİRİŞ ve ÜYE AİDATI

Madde    9-  Derneğe üye olmak isteyenler ve Dernek üyelikleri kabul edilenler, Dernek Yönetim kurulu tarafından derneğin ihtiyaçları gözetilerek her takvim yılı başında belirlenerek üyelere duyurulacak  giriş aidatı ve üye aidatını   ödemek zorundadırlar. Üyeler taahhüt ettikleri aidatlarını bir defada öderler.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde  10- Her üye  Yönetim Kuruluna yazılı beyanda bulunmak suretiyle dernekten istifa edebilirler.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde  11- a)  Derneğin amaçlarına aykırı davranışlarda bulunanlar,

b)   Derneklere üye olma haklarını kaybedenler,

c)   Üye aidatlarını süresinde ödemedikleri için yazılı olarak  yapılan ikaza rağmen aidat borçlarını ödememekte israr edenler,

d)   İş ve ikamet adreslerini değiştirdikleri halde bildirmeyen , gönderilen en az iki mektup iade olunan veya Yönetim Kurulunun görevlendireceği iki üyenin yapacağı inceleme sonucu adresleri tesbit edilemeyen  ve kendileri ile temas kurulamayanlar,

Yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılırlar.

Çıkarma kararını öğrenen ya da kendisine yapılan  tebligat üzerine karardan haberdar olan üye ilk genel kurul toplantısında  bu karara karşı itirazda bulunabilir.

Genel Kurul’un itiraz üzerine vereceği karar kesindir.

 

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde  12-    Derneğin organları;

a)   Genel Kurul,

b)  Yönetim Kurulu,

c)   Denetim Kurulu,

d)  Onur ve Disiplin kurulu’ndan ibarettir.

 

GENEL KURUL

Madde  13- Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkını kazanmış dernek üyelerinden oluşur.

Üç yılda bir Nisan ayında olağan, Yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde ve dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır.

Genel Kurulu toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. 

 

ÇAĞIRMA USULÜ

Madde  14- Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden  günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta mesajı ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılırlar.

Bu çağrıya çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi halinde ikinci toplantının hangi tarihte yapılacağı da yazılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı günleri arasında bırakılacak zaman yedi günden az altmış günden çok olamaz. 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde  15- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak ikinci toplantıya katılacak üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.

 

TOPLANTININ YAPILIŞ ŞEKLİ

Madde  16- Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve oyunu bizzat kullanır.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler toplantı yerine Yönetim Kurulunca hazırlanan listedeki adları karşısına imza koyarak girerler.

Yeter sayı sağlanmış ise  durum bir tutanakla tesbit edilir ve Toplantı Yönetim Kurulu başkanı yada görevlendireceği  bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.

Açılıştan sonra  bir başkan, bir başkan vekili ve yeteri kadar divan katibi seçilmek suretiyle  divan kurulu oluşturulur.

Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir.

Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak gizli oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Katipler toplantı tutanağını düzenler, başkan ve başkan yardımcısı ile birlikte imzalarlar.

Toplantıda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak hazır bulunan üyelerin 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Toplantı sonunda tüm tutanaklar ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde  17- Aşağıda yazılı  hususlar  genel kurulca  görüşülerek karara bağlanır.

a)   Dernek organlarının seçimi,

b)   Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ,

c)   Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun İBRASI,

d)   Taslak bütçenin görüşülüp  aynen yada değiştirilerek kabulü,

e)   Dernek için gerekli taşınmazların satın alınması veya malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,

f)   Derneğin feshi,

g)   Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

h)   Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

ı)    Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması

J)    Mevzuaatta ve tüzükte  genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin  ifası,

 

YÖNETİM KURULU

Madde  18- Yönetim Kurulu 7(yedi) Asil ve 7(Yedi) Yedek üyeden oluşmak ve üç yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurulca gizli yada açık oyla seçilir.

Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

 

GÖREV BÖLÜMÜ

Madde  19- Yönetim Kurulu aralarında bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir muhasip üye seçmek suretiyle görev bölümü yapar.

 

TOPLANTI ZAMANI

Madde  20- Yönetim Kurulu, ayda bir toplanır. Toplantılar daha sık aralıklarla da yapılabilir.

Tarihi yazılı olarak ya da elektronik posta veya Telefon Mesajı (SMS) aracılığı ile bildirilmesine rağmen üç toplantıya özürsüz olarak katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Yerine en fazla oy almış yedek üye çağırılır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde  21- Yönetim Kurulu ;

 

 • Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek,
 • Genel kurulun kararlarını uygulamak,
 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 • Yıllık çalışma programını, kesin bilanço ve taslak bütçeyi genel kurulun onayına sunmak,
 • Gerektiğinde ihtisas komiteleri kurmak, üyelerini seçmek, çalışma yöntemleri ve konuları hakkında talimat vermek, gerekli gördüğünde üyelerini değiştirmek,
 • Üyelik taleplerini incelemek ve karara bağlamak,
 • Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarına karar vermek ve genel kurulu toplantıya çağırmak,
 • Derneğin iç denetimi ile ilgili gerekli yönetmelikleri ve genelgeleri hazırlayarak uygulamaya koymak, gerektiğinde bunları değiştirmek,
 • Dernekler kanunu gereğince tutulması zorunlu defterleri tutmak, ilgili yerlere verilmesi gerekli beyanname, bildirge ve  evrakları düzenleyerek yasal süreleri içinde teslim etmek,
 • Gerekli personeli istihdam etmek,
 • Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açılmasına karar vermek
 • Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak, suretiyle çalışmalarda bulunur.

 

DENETLEME KURULU

Madde  22- Denetleme kurulu üç yıl süreyle görev yapmak üzere ,3(Üç) asil, 3(üç) yedek üyeden oluşmak  üzere, genel kurulca gizli yada açık oyla seçilir.

Bu kurul dernek çalışmalarının tüzük ve mevzuat hükümlerine göre yürütülüp yürütülmediğini bir yılı geçmeyen fasılalarla denetler, neticelerini yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula  bir rapor halinde sunar.

 

DİSİPLİN KURULU

Madde  23- Derneğin amaçlarına ve tüzüğün hükümlerine aykırı eylem ve davranışta bulunan üyeler hakkında uyarma, süreli ve süresiz çıkarma cezaları verilmesi konusunda yönetim kurulunu bilgilendirmek ve Üç yıl için görev yapmak üzere genel kurulca gizli veya açık oyla seçilen 3(üç) asil, 3(üç) yedek üyeden oluşur.

Yönetim kurulunun daveti üzerine toplanır ve aldığı kararlar Yönetim Kurulunca değerlendirilerek üye hakkında uyarma, süreli ve süresiz çıkarma cezaları verilmesi ya da verilmemesine karar verilir ve karar Yönetim Kurulu tarafından  uygulanır.

 

DERNEK GELİRLERİ

Madde  24- Derneğin gelir kaynakları;

a)   Üye Aidatları,

b)   Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar ile üyelerce ve üye olmayan gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bağışlar,

c)   Dernekçe yapılacak yayın, tertiplenecek piyango, düzenlenecek balo, eğlence, gezi, temsil, konser, konferans ve benzeri faaliyetlerden sağlanacak gelirlerden ibarettir.

 

DERNEK GELİRLERİNİN TOPLANMASI

Madde  25- Dernek gelirleri, ilgili yönetmeliklerle belirlenmiş normlara uygun olarak bastırılmış “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise yine ilgili yönetmeliklerle belirlenmiş normlara uygun   hazırlanmış “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Yönetim Kurulu, dernek adına bağış ve ödenti toplayacakları  ve yetki sürelerini bir kararla belirler. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden, örneği ilgili yönetmeliklerle belirlenmiş  “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylandıktan sonra birer sureti dernekler birimlerine bir suretide yetkilendirilen kişiye verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. 

 

Madde  26- Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” ilgili yönetmeliklerde  gösterilen biçim ve  ebatlara uygun olarak  yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Madde  27- Dernek kasasında bulundurulacak nakit para miktarı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve fazlası dernek banka hesapları ve posta çek hesaplarına yatırılır.

Banka hesaplarından para çekme işlemleri Yönetim Kurulu başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üyeden en az ikisinin imzası ile yerine getirilir.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde  28- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Tüzüğün uygulanması ve dernek amaçlarının gerçekleşmesi ile ilgili olarak belirlenmiş ve belirlenecek organların, yan kuruluşların, görevlilerin, görev ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eş yürütümü, üyeler arasında görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, belirlenen çalışma programının  ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleşmesini, dernek gelirlerinin toplanması ve giderlerinin yapılmasında uygulanacak biçim ve yollar hakkında kurallar konulması, sosyal yardımlar ve benzeri konularda objektif ölçüler ve değerler getirilmesi ve bunların uygulanması biçimleri ve gerek görülen tüm konularda çözüm yolları hazırlanarak uygulamaya konulacak yönetmelik ve genelgelerle belirlenir ve denetlenir. 

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 29-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER

Madde  30- Dernek; Zorunlu olarak;

a)   Karar Defteri,

b)   Üye Kayıt Defteri,

c)   Alındı Belgesi Kayıt Defteri ve

d)   İşletme Hesabı ( Yıllık bürüt gelir 64 milyar lirayı geçtiği takdirde işletme hesabı yerine yövmiye büyük defter) defterlerini,

 

isteğe bağlı olarak da, yönetim kurulu tarafından tutulmasına karar verildiği takdirde

e)   Evrak kayıt defteri,

f)   Demirbaş defteri,

g)   Envanter defteri,

Noterden yada Dernekler Müdürlüğünden  tasdikli olarak tutmakla yükümlüdür.

 

GAYRIMENKUL İKTİSABI

Madde  31- Dernek, Dernekler Kanununun müsaadesi nisbetinde bağışlanan menkul ve gayrımenkulleri iktisap edebilir, ihtiyacı olanları satın alabilir , kiralayabilir ve ihtiyaç fazlasını satabilir ve kiraya verebilir.

 

TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK

Madde  32- Tüzükte değişiklik, Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Tüzük değişikliğinin görüşülece-ği  genel kurul toplantısında toplanma nisabı üye tam sayısının 2/3 üdür. İlk toplantı çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiği  takdirde ikinci toplantıda nisap aranmaz ancak ikinci toplantıda da  katılacak üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Karar hazır bulunan üyelerin  2/3 çoğunluğunun oyu ile alınır.

 

DERNEĞİN FESHİ

Madde  33- Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre, genel kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3 ünün  toplantıda bulunması gereklidir. İlk toplantıda

çoğunluk elde edilemediği takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak ikinci toplantıda da katılacak üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih hakkındaki karar hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Derneğin feshine karar verilmiş olması veya münfesih hale düşmüş bulunması durumunda mal ve paraları hükmi şahsiyeti devam etmekte ve sportif alanda faaliyetlerinin sürüyor olması halinde Pertevniyal Spor Kulübüne, Spor Kulübünün kapanmış olması durumunda ise Pertevniyal Lisesine verilir.

Devir işlemi genel kurulca seçilecek üç kişilik bir kurul tarafından yürütülür.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının önüne   “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenir.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, bu tüzükte belirlenen yere devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir tasfiye kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

ATIF YAPILAN YASALAR

Madde  34- Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Yasasının dernekler ile ilgili hükümleri , Dernekler Kanunu ile ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır .

Sözkonusu mevzuatta yapılacak değişiklikler sebebiyle bu tüzükte yazılı hükümler ile mevzuat hükümleri çeliştiği takdirde, herhangi bir tüzük değişikliğine gidilmeksizin ilk genel kurul toplantısına kadar mevzuat hükümleri uygulanır ve gerekli değişiklik, mevzuat değişikliğini takip  eden ilk genel kurul toplantısında yapılır.